نوشته‌ها

زعفران خمین

سود صادرات زعفران اصل فله خمین

/
سود اصلی فروش زعفران اصل فله خمین مربوط به صادرات آن به دیگر…
زعفران ورامین

سود صادرات زعفران فله ورامین

/
سود بدست آمده از صادرات زعفران ورامین فله به مراتب بیش از فروش فله آ…