نوشته‌ها

صادرات زعفران سرگل

صادرات زعفران سرگل ممتاز مرغوب به انگلیس

/
صادرات زعفران سرگل به کشورهای مختلفی از جمله انگلیس انجام می شود. ز…
زعفران مرغوب

کارخانه زعفران فله مرغوب

/
کارخانه های بزرگ مانند بهرامن زعفران فله مرغوب را تهیه نموده و در ط…